Eastern Syriac :ܣܡܝܼܟ݂ܵܐ
Western Syriac :ܣܡܺܝܟ݂ܳܐ
Root :ܣܡܟ
Eastern phonetic :' smi: ḥa:
Category :adjective
English :1) see also ܩܝܼܡܵܐ : standing , in an upright position , figurative sense : standing tall (?) / self-assured (?) ; 2) see also ܬܲܩܝܼܢܵܐ : static , unchanging , constant , stable ;
French :1) voir aussi ܩܝܼܡܵܐ : debout / sur pied , sens figuré : droit dans ses bottes (?) / fier et serein (?) ; 2) voir aussi ܬܲܩܝܼܢܵܐ : statique / qui ne bouge pas , constant , stable ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܣܡܟ, ܣܡܝܼܟ݂ܘܼܬ ܪܸܥܝܵܢܵܐ, ܣܡܝܼܟ݂ ܪܸܥܝܵܢܵܐ, ܣܡܝܼܟ݂ܵܐܝܼܬ

See also : ܡܣܲܬܬܵܐ, ܡܣܲܬܲܬܬܵܐ, ܡܸܬܬܙܝܼܥܵܢܵܐ, ܨܡܝܼܪܵܐ, ܡܘܼܩܘܝܼܵܐ, ܫܸܠܝܵܐ, ܣܲܬܝܼܬܵܐ, ܡܸܙܕܲܥܙܥܵܢܵܐ, ܬܪܝܼܨܵܐ, ܟܸܠܝܵܐ, ܩܝܼܡܵܐ, ܩܒ݂ܝܼܥܵܐ, ܣܲܬܝܼܬܵܐ, ܡܚܲܡܣܵܢܵܐ, ܡܩܵܘܝܵܢܵܐ

Source : Bailis Shamun