Eastern Syriac :ܓܵܚܹܟ
Western Syriac :ܓܳܚܶܟ
Root :ܓܚܟ
Eastern phonetic :' ga: ḥi:k
Category :verb
[Human → Speech]
English :1) transitive ; followed by ܒ / ܥܲܠ / ܡܸܢ ; see also ܫܵܚܹܪ / ܚܲܣܸܕ / ܒܲܙܸܚ / ܒܵܣܹܐ / ܡܲܣܠܹܐ / ܡܲܣܚܸܪ : to ridicule , to mock , to deride / to rib , to make fun of , to scoff , to jibe , to taunt , to parody (?) ; 2) intransitive ; see also ܩܲܬܩܸܬ / ܩܵܬܹܐ / ܩܲܚܩܸܚ : to laugh ; ܓܵܚܹܟ ܒܩܵܠܵܐ ܪܡܵܐ ܘܫܡܝܼܥܵܐ : to laugh out loud , to roar with laughter , to burst out laughing , to laugh out loud / to roll with laughter , to scream laughing ;
French :1) transitif ; suivi de ܒ / ܥܲܠ / ܡܸܢ ; voir aussi ܫܵܚܹܪ / ܚܲܣܸܕ / ܒܲܙܸܚ / ܒܵܣܹܐ / ܡܲܣܠܹܐ / ܡܲܣܚܸܪ : se moquer de , railler , tourner en ridicule / en bourrique , ridiculiser / persiffler , chambrer / s'en prendre à (?) / bafouer (?) , parodier (?) ; 2) intransitif ; voir aussi ܩܲܬܩܸܬ / ܩܵܬܹܐ / ܩܲܚܩܸܚ : rire ; ܓܵܚܹܟ ܒܩܵܠܵܐ ܪܡܵܐ ܘܫܡܝܼܥܵܐ : rire d'une voix forte / de manière bien sonore , éclater de rire , hurler de rire , rire à gorge déployée / rugir de rire , rire aux éclats , exploser de rire / rire comme une baleine / être plié en deux ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܓܚܟ, ܡܓܲܚܟ݂ܵܢܵܐ, ܡܲܓܚܸܟܵܢܬܵܐ, ܓܘܼܚܟܬܵܐ, ܓܘܼܚܟܵܐ, ܓܵܚܘܿܟܵܐ, ܓܲܚܘܼܟ݂ܬܵܢܵܐ, ܓܘܼܚܟܵܢܵܝܵܐ, ܡܲܓܚܸܟܵܢܵܐ, ܓܸܚܟܵܐ, ܓܵܚܘܼܟܵܐ, ܓܸܚܟܘܼܬ݂ܵܐ, ܓܵܚܘܿܟܵܐ, ܓܵܚܘܼܟܵܐ, ܡܲܓܚܸܟ, ܓܸܚܟܘܼܬ݂ܵܐ, ܓܵܚܹܟ, ܓܚܵܟܵܐ, ܓܵܚܸܟ

See also : ܫܵܚܹܪ, ܫܚܵܪܵܐ, ܚܲܣܸܕ, ܚܲܣܘܼܕܹܐ, ܒܲܙܸܚ, ܒܵܣܹܐ, ܒܣܵܝܵܐ, ܡܲܣܠܹܐ, ܡܲܣܠܘܼܝܹܐ, ܡܲܣܚܸܪ, ܡܲܣܚܘܼܪܹܐ

Source : Bailis Shamun