Eastern Syriac :ܡܲܩܠܘܼܝܹܐ
Western Syriac :ܡܰܩܠܽܘܝܶܐ
Root :ܩܠܐ
Eastern phonetic :maq ' lu: yi:
Category :noun
English :1) transitive ; see also ܡܲܗܸܠ / ܚܲܣܸܕ / ܒܲܙܸܚ / ܫܵܚܹܪ / ܡܲܩܠܹܐ / ܡܲܝܸܩ / ܡܲܣܚܸܪ : to roast , to subject to severe criticism or ridicule , to criticize sharply , to mock / to insult , to parody (?) / to caricature (?) ; 2) transitive ; see also ܐܲܦ̮ܬܸܪ / ܡܲܩܠܹܐ / ܡܲܫܦܹܥ / ܬܲܪܣܹܐ : to satiate / to provide more than necessary , to glut / to overfill , to surfeit , to make blase , to make sick by providing too much / to give nausea , to cloy ;
French :1) transitif ; voir aussi ܡܲܗܸܠ / ܚܲܣܸܕ / ܒܲܙܸܚ / ܫܵܚܹܪ / ܡܲܩܠܹܐ / ܡܲܝܸܩ / ܡܲܣܚܸܪ : railler / tourner en ridicule / se moquer / tourner en dérision , persifler , critiquer / descendre en flammes / incendier sens figuré ; œuvre littéraire ... , éreinter / ridiculiser / mettre en boîte / chambrer , parodier (?) / caricaturer (?) ; 2) transitif ; voir aussi ܐܲܦ̮ܬܸܪ / ܡܲܩܠܹܐ / ܡܲܫܦܹܥ / ܬܲܪܣܹܐ : rassasier jusqu'au dégoût / écœurer par trop d'abondance (?) , blaser , saturer , lasser / donner la nausée / rendre malade en procurant trop ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܩܠܐ, ܩܠܵܐ, ܩܵܠܘܿܬܵܐ, ܩܲܠܝܵܐ, ܩܠܵܝܬܵܐ, ܩܵܠܵܝܬܵܐ, ܡܩܵܠܹܐ, ܩܵܠܘܼܝܹܐ, ܩܵܠܹܐ, ܡܲܩܠܵܐ, ܡܲܩܠܘܼܝܹܐ, ܡܲܩܠܹܐ

See also : ܡܲܗܸܠ, ܡܲܗܘܼܠܹܐ, ܚܲܣܸܕ, ܚܲܣܘܼܕܹܐ, ܒܲܙܸܚ, ܒܲܙܘܼܚܹܐ, ܫܵܚܹܪ, ܫܚܵܪܵܐ, ܡܲܝܸܩ, ܡܲܝܘܼܩܹܐ, ܡܲܣܚܸܪ, ܡܲܣܚܘܼܪܹܐ

Source : Bailis Shamun