Eastern Syriac :ܦܵܪܘܿܩܹܐ
Western Syriac :ܦܳܪܽܘܩܶܐ
Root :ܦܪܩ
Eastern phonetic :pa ' ru: qi:
Category :verb
English :1) to save , to preserve from injury (destruction, evil ...) , to make safe , to keep safe and sound ; 2) to finish , to end , to terminate , to close , to complete , to conclude , to accomplish , to perfect (?) / polish (?) ; 3) Bailis Shamun : ܦܲܪܘܼܩܹܐ ; see also ܦܲܨܸܠ / ܦܵܪܹܫ : to partition / to divide a room , to section off / to compartimentalize ;
French :1) sauver , préserver du péril (destruction, danger, mal ...) , rendre sûr / assurer , mettre hors de danger / en lieu sûr / à l'abri , rendre sain et sauf ; 2) finir , achever , terminer , compléter , mettre un terme à , conclure , accomplir , mettre les dernières touches à / parachever / perfectionner(?) / peaufiner (?) / fignoler (?) ; 3) Bailis Shamun : ܦܲܪܘܼܩܹܐ ; voir aussi ܦܲܨܸܠ / ܦܵܪܹܫ : cloisonner / partitionner une pièce , diviser en plusieurs parties avec une cloison, un mur ... , compartimenter , spécialiser ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܦܪܩ, ܦܪܵܩܵܐ, ܦܵܪܘܿܩܘܼܬܵܐ, ܦܵܪܘܿܩܵܐ, ܦܪܵܩܵܐ ܡܐܝܼܕܵܐ, ܦܪܵܩܬܵܐ, ܦܵܪܲܩܬܵܐ, ܦܘܼܪܩܵܢܵܐ, ܦܪܝܼܩܬܵܐ, ܦܪܝܼܩܵܐ, ܦܲܪܸܩ

See also : ܓܵܡܘܼܪܵܐ, ܒܗܵܠܵܐ, ܬܵܡܘܼܡܹܐ, ܥܒ݂ܵܕܵܐ, ܬܝܵܡܵܐ, ܦܵܪܘܿܩܹܐ, ܚܨܕ, ܩܵܕ݂ܹܐ, ܚܵܨܸܠ, ܚܵܬܸܡ, ܡܲܟܡܘܼܠܹܐ, ܦܲܨܸܠ, ܦܲܨܘܼܠܹܐ, ܦܵܪܹܫ, ܦܪܵܫܵܐ

Source : Oraham, Bailis Shamun