Eastern Syriac :ܠܲܒܸܒ݂
Western Syriac :ܠܰܒܶܒ݂
Eastern phonetic :' lab biw
Category :verb
[Moral life → Feelings]
English :1) Maclean : to comfort , to solace , to embolden , to encourage , to give heart , to reassure , to psych up ; 2) Bailis Shamun : to solicit , to psych up / to motivate / to embolden , to hearten , to stiffen the resolve , to cheer up , to buoy up , to inspirit / to enliven / to bring up the morale of , to stimulate / to energize / to arouse ;
French :1) Maclean : réconforter , soulager , encourager , enhardir , donner du cœur , rassurer ; 2) Bailis Shamun : solliciter , exhorter , stimuler , motiver / donner du courage / donner du cœur , remonter le moral , ragaillardir ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܝܲܗܒܸܠ ܠܸܒܵܐ, ܝܵܗܹܒ݂ ܠܸܒܵܐ

Variants : ܠܲܒܘܼܒܹܐ

See also : ܢܚܡ, ܒܝܵܐ, ܡܲܪܘܸܚ, ܡܲܪܕܸܢ, ܚܲܡܣܸܢ, ܝܵܗܹܒ݂ ܦܲܐܬ݂ܵܐ, ܡܓܲܒ݂ܪܸܢ, ܝܲܗܒ݂ܸܠ ܠܸܒܵܐ, ܚܲܝܸܠ, ܫܲܝܸܢ, ܫܲܪܸܪ, ܠܲܒܸܛ, ܚܲܦܸܛ, ܡܚܵܒܸܛ, ܓܲܪܸܓ݂, ܓܵܪܹܐ, ܡܲܚܣܸܢ, ܚܲܦܸܛ, ܚܲܦܘܼܛܹܐ, ܚܲܠܸܢ

Source : Maclean, Bailis Shamun