Eastern Syriac :ܩܲܠܩܸܠ
Western Syriac :ܩܰܠܩܶܠ
Root :ܩܠ
Eastern phonetic :' qal qil
Category :verb
English :1) to hurry , to make haste / to rush ; 2) to fall ; 3) transitive ; a scandal ... : to precipitate , to bring about abruptly ; 4) Bailis Shamun ; see also ܒܵܣܹܪ : to outrage , to cause to suffer great insult , to affront , to disrespect / to dis / to diss , to offend , to insult , to slap , to slight , to wound , to put down , to humiliate ;
French :1) se dépêcher , se hâter , se précipiter / courir ; 2) tomber ; 3) transitif ; un scandale ... : précipiter , accélérer , faire se produire très vite ; 4) Bailis Shamun ; voir aussi ܒܵܣܹܪ : outrager , gravement insulter , faire offense à , faire essuyer un affront , piquer au vif , porter atteinte à l'honneur de / diffamer gravement , donner une claque / donner une gifle / gifler / donner un camouflet , blesser , froisser / manquer de respect , rabaisser , humilier ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܩܠ, ܡܩܲܠܩܘܿܠܹܐ, ܩܲܠ, ܡܲܩܠܹܐ, ܩܲܠܘܼܠܘܼܬܵܐ, ܩܲܠ, ܩܲܠܩܘܼܠܹܐ, ܩܲܠܘܼܠܵܐ

See also : ܓܲܪܡܸܛ, ܛܵܪܹܚ, ܢܵܬܹܪ, ܢܦܠ, ܢܦܵܠܵܐ , ܢܦܵܠܬܵܐ, ܢܵܦܹܠ, ܪܵܗܹܒ݂, ܩܲܠܩܸܠ, ܩܲܠܩܘܼܠܹܐ, ܒܵܣܹܪ, ܒܣܵܪܵܐ, ܫܵܐܹܛ, ܫܝܵܛܵܐ, ܡܲܣܠܹܐ, ܡܲܣܠܘܼܝܹܐ

Source : Yoab Benjamin, Bailis Shamun