Eastern Syriac :ܓܵܠܹܐ
Western Syriac :ܓܳܠܶܐ
Root :ܓܠܐ
Eastern phonetic :' ga: li:
Category :verb
[Human → Senses]
English :1) to reveal , to disclose / to produce , to tell / to announce , to predict / to foretell future events , to let on , to make known , secret : to betray (?) / to divulge , mistake ... : to confess / to admit / to avow ; ܓܵܠܹܐ ܥܬܝܼܕܵܬܹ̈ܐ : to reveal the future , to foretell future events ; 2) person, event ... ; see also ܩܲܨܸܡ : to forecast , to predict / to forecast , to portend / to announce something in advance / to foretell , to be a harbinger for / to be an omen / to be a warning , to be a writing on the wall / to give a glimpse of the future : ܓܵܠܹܐ ܡܸܢܕܝܼ ܡܸܢ ܩܲܕ݇ܡ ܥܕܵܢܹܗ ; 3) to uncover , to strip , to exhibit , to spot / to detect / to identify , thief ... : to expose (?) / to blow the cover (?) / to catch red-handed (?) ; ܪܹܫܘܼܗܝ ܓܸܠܝܵܐ : bare-headed ; 4) Bailis Shamun ; see also ܡܲܕܸܥ / ܡܲܚܙܹܐ : to note / to denote , to reveal , to make known , to show , to unsheathe a weapon ... ; 5) see also ܡܲܩܕܸܒ݂ / ܡܲܚܘܹܐ / ܡܲܚܙܹܐ ; merchandise for sale, sight ... : to spread out , to offer to sight , to show , to reveal , to exhibit , to display , to present / to offer to view / to produce , to offer to view or notice ; 6) see also ܩܵܪܹܚ / ܓܵܠܹܐ : to make available , to offer / to afford , to feature / to portray , to present / to raise (?) / to bring to attention a topic, an issue ... (?) ; 7) see also ܒܵܕܹܩ / ܒܲܝܸܢ / ܡܲܟܪܸܙ / ܡܲܕܸܥ / ܡܲܚܒܸܪ / ܕܵܪܹܐ : to proclaim , to declare publicly , to announce / to herald , to bugle / to trumpet , to promulgate / to publicize / to publish / to make public / to broadcast ; 8) Bailis Shamun ; transitive ; ideas, belief, news, lies, ideas, rumours, panic, confusion ... ; see also ܦܵܫܹܛ / ܫܲܪܸܒ݂ / ܓܲܠܸܚ / ܡܲܟ݂ܪܸܙ / ܡܲܟܪܸܙ / ܦܵܪܹܣ : to propagate , to foster growing knowledge of / familiarity with or acceptance of , to publicize / to publish / to make generally known / to disseminate to the public , to broadcast , to spread , to propagate , to circulate / to disseminate among people ... ; 9) intransitive ; see also ܚܵܘܹܐ / ܦܵܠܹܛ ܠܦܵܬܵܐ : to become manifest , to out / to be revealed , to become publicly known / to be let on , to present self / to be raised problem, question, topic ... / to crop up ;
French :1) révéler , laisser voir / montrer , prédire / prévoir événements à venir , dévoiler , exposer / exhiber / produire , raconter / dire / faire état / faire connaître , secret : trahir (?) / divulguer / annoncer , faute ... : confesser / admettre / reconnaître ; ܓܵܠܹܐ ܥܬܝܼܕܵܬܹ̈ܐ : révéler l'avenir / dévoiler des événements futurs / prédire l'avenir ; 2) personne, événement ... ; voir aussi ܩܲܨܸܡ : prédire / prévoir / annoncer quelque chose à l'avance , prévenir / servir d'avertissement , présager / être un signe avant-coureur / augurer / laisser augurer : ܓܵܠܹܐ ܡܸܢܕܝܼ ܡܸܢ ܩܲܕ݇ܡ ܥܕܵܢܹܗ ; 3) découvrir / montrer , dévoiler , repérer / détecter / identifier , voleur ... : démasquer (?) / surprendre (?) ; ܪܹܫܘܼܗܝ ܓܸܠܝܵܐ : tête-nue ; 4) Bailis Shamun ; voir aussi ܡܲܕܸܥ / ܡܲܚܙܹܐ : noter / dénoter , montrer / démontrer / faire preuve de / révéler , faire savoir ; 5) voir aussi ܡܲܩܕܸܒ݂ / ܡܲܚܘܹܐ / ܡܲܚܙܹܐ ; marchandise à vendre, spectacle, vue ... : étaler / offrir à la vue , exhiber , présenter / montrer , révéler / dévoiler , produire / faire voir / mettre en évidence / sortir arme ... ; 6) voir aussi ܩܵܪܹܚ / ܓܵܠܹܐ : offrir / mettre à la disposition , rendre disponible / proposer / fournir / présenter , offrir au regard , représenter / mettre en scène , soulever (?) / évoquer un problème, une question ... (?) / présenter des difficultés ... (?) ; 7) voir aussi ܒܵܕܹܩ / ܒܲܝܸܢ / ܡܲܟܪܸܙ / ܡܲܕܸܥ / ܡܲܚܒܸܪ / ܕܵܪܹܐ : proclamer , annoncer haut et fort / annoncer à la ronde , déclarer publiquement , claironner , promulguer / placarder une loi ... ; 8) Bailis Shamun ; transitif ; idée, croyance, informations, mensonges, idées, rumeurs, panique, confusion ... voir aussi ܦܵܫܹܛ / ܫܲܪܸܒ݂ / ܓܲܠܸܚ / ܡܲܟ݂ܪܸܙ / ܡܲܟܪܸܙ / ܦܵܪܹܣ : propager / faire la publicité de , répandre / faire accepter , diffuser , transmettre / faire passer / communiquer des idées ... , propager / alimenter , répandre , faire circuler / relayer / communiquer , diffuser , répandre / semer , faire connaître / faire savoir / rendre public / publier ; 9) intransitif ; voir aussi ܚܵܘܹܐ / ܦܵܠܹܛ ܠܦܵܬܵܐ : se manifester , devenir évident , se faire jour , sortir / se révéler / se faire savoir / vérité ... : éclater , se faire connaître / être connu , être révélé / émerger / se faire jour , être soulevé / être posé / se poser problème, question, sujet ... ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܓܠܐ, ܡܓܵܠܹܐ, ܓܠܵܐ, ܡܓܵܠܹܐ, ܓܵܠܝܘܼܬܵܐ, ܓܘܼܠܵܝܵܐ, ܡܓܲܠܝܘܼܬܵܐ, ܒܥܲܝܢܵܐ ܓܠܝܼܬܵܐ, ܓܲܠܝܵܐ, ܓܠܝܼܬܵܐ, ܓܲܠܘܼܝܹܐ, ܓܠܵܝܵܐ, ܓܠܵܝܬܵܐ, ܓܵܠܹܐ, ܓܸܠܝܵܢܵܐ, ܡܸܬܓܲܠܝܵܢܘܼܬܵܐ, ܓܵܠܘܿܝܘܼܬܵܐ

See also : ܓ݂ܵܠܓܘܼܠܹܐ, ܗܵܬܸܟ, ܩܵܪܹܚ, ܩܪܵܚܵܐ, ܓܵܠܹܐ, ܓܠܵܝܵܐ, ܡܲܚܘܹܐ, ܡܲܚܘܘܼܝܹܐ, ܡܲܚܙܹܐ, ܡܲܚܙܘܼܝܹܐ, ܡܲܩܪܸܒ݂, ܡܲܩܪܘܼܒܹܐ, ܓܵܠܹܚ, ܓܠܵܚܵܐ, ܡܲܫܟܸܚ, ܬܲܚܸܡ, ܒܵܕܹܩ, ܒܕܵܩܵܐ, ܡܲܟܪܸܙ, ܡܲܟܪܘܼܙܹܐ, ܡܲܕܸܥ, ܡܲܕܘܼܥܹܐ, ܡܲܚܒܸܪ, ܡܲܚܒܘܼܪܹܐ, ܒܲܝܸܢ, ܒܲܝܘܼܢܹܐ, ܡܲܫܡܸܥ, ܒܲܕܸܩ, ܒܲܕܘܼܩܹܐ, ܡܲܚܘܹܐ, ܡܲܚܘܘܼܝܹܐ, ܓܵܠܹܐ, ܓܠܵܝܵܐ, ܡܲܚܙܹܐ, ܡܲܚܙܘܼܝܹܐ, ܒܲܕܸܩ, ܒܲܕܘܼܩܹܐ, ܦܵܪܹܣ, ܦܪܵܣܵܐ, ܡܲܚܘܹܐ, ܡܲܚܘܘܼܝܹܐ, ܡܲܕܸܥ, ܡܲܕܘܼܥܹܐ, ܡܲܚܒܸܪ, ܡܲܚܒܘܼܪܹܐ, ܫܲܪܸܒ݂, ܫܲܪܘܼܒܹܐ

Source : Oraham, Bailis Shamun