Eastern Syriac :ܡܲܫܟܸܚ
Western Syriac :ܡܰܫܟܶܚ
Root :ܫܟܚ
Eastern phonetic :' maš kiḥ
Category :verb
English :1) intransitive : to occur , to crop up , to appear , to show up , to turn up , to stand out / to be visible / to become visible , to loom ; 2) transitive ; see also ܡܲܗܘܹܐ / ܡܲܚܘܹܐ : to pioneer , to be first in doing / using / showing ... : to be in the vanguard / to be forward , to develop / to innovate / to create , to launch / to open the way to , to spearhead ; 3) to find , to find out , to discover , to spot / see also ܓܵܠܹܐ / ܬܲܚܸܡ / ܡܲܚܙܹܐ ; ܡܲܫܟ̰ܸܚ ܒܘܼܨܵܪܵܐ ܒ : to find fault with / to quarrel ; 4) with ܚܲܝܠܵܐ : to find the strength , to be able / can , to find it possible ;
French :1) intransitif : apparaître , se faire jour / avoir lieu , se montrer / devenir visible , ressortir , surgir , arriver / se pointer / se radiner , problème, maladie ... , se faire jour / être décelable ; 2) transitif ; voir aussi ܡܲܗܘܹܐ / ܡܲܚܘܹܐ : ouvrir la voie de , introduire / être le premier à faire / utiliser / montrer ... , développer / lancer , être à la tête de , inspirer / mener / être à l'avant-garde , innover / inventer / lancer / créer / ouvrir ; 3) trouver , découvrir , repérer / voir aussi ܓܵܠܹܐ / ܬܲܚܸܡ / ܡܲܚܙܹܐ ; ܡܲܫܟ̰ܸܚ ܒܘܼܨܵܪܵܐ ܒ : trouver à redire à , critiquer / trouver des raisons pour critiquer , voir des failles dans ; 4) avec ܚܲܝܠܵܐ : trouver la force / être capable / pouvoir , être à la hauteur / trouver le moyen / trouver possible ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܫܟܚ, ܐܸܫܟܲܚ, ܫ̰ܟܵܚܵܐ, ܡܲܫ̰ܟܵܚܬܵܐ, ܫ̰ܟܵܚܬܵܐ, ܫ̰ܟܝܼܚܘܼܬܵܐ, ܡܵܫܸܟ݇ܚ, ܡܲܫ̰ܟܘܼܚܹܐ, ܡܵܫܸܟ݇ܚ, ܡܲܫܟܘܼܚܹܐ, ܡܸܫܟܵܚܵܐ, ܡܲܫܟ̰ܸܚ ܒܘܼܨܵܪܵܐ ܒ

See also : ܟܵܐܹܢ, ܟܝܵܢܵܐ, ܡܲܒܝܸܢ, ܡܲܒܝܘܼܢܹܐ, ܡܲܗܘܹܐ, ܡܲܗܘܘܼܝܹܐ, ܡܲܚܘܹܐ, ܡܲܚܘܘܼܝܹܐ, ܫܲܪܹܐ, ܫܲܪܘܼܝܹܐ, ܦܵܬܹܚ, ܦܬܵܚܵܐ

Source : Bailis Shamun