Eastern Syriac :ܣܵܬܹܪ
Western Syriac :ܣܳܬܶܪ
Root :ܣܬܪ
Eastern phonetic :' sa: ti:r
Category :verb
[Legal]
English :1) see also ܢܵܛܹܪ / ܟܲܢܸܦ / ܫܲܘܙܸܒ݂ : to protect / to defend , to preserve , to stand watch / to be on sentry duty ; ܣܢܹܐܓ݂ܪܵܐ ܕܣܵܬܹܪ ܕܝܼܢܵܐ : a defending barrister / a defence lawyer / a defense counsel ; ܣܵܬܹܪ ܟܘܼܪܗܵܢܵܐ : to relapse / to fall back into sickness after some signs of improvement ; 2) see also ܙܲܟܹܐ / ܙܲܕܸܩ / ܚܲܣܹܐ / ܣܲܢܓܸܪ / ܡܲܟܫܸܛ : to vindicate / to maintain a right to / to justify ; 3) transitive ; see also ܐܲܪܸܥ / ܡܲܟܸܣ / ܕܲܠܩܸܒ݂ : to rebut , to contradict by opposing a legal document , to expose the falsity of / to refute , to deny / to belie , to gainsay / to dispute / to challenge , to disproof / to disprove , to disclaim , to condemn , to disapprove of , to oppose / to question / to take exception to / to dispute , to counter-act the other party in a lawsuit , to asseverate (?) , to be against / to go against / to counter / to run counter to (?) , to resist ; 4) transitive ; see also ܡܲܟܸܣ / ܐܲܪܸܥ / ܙܲܝܸܦ / ܒܲܛܸܠ / ܡܲܣܒܸܬ : to refute / to prove wrong by argument or evidence , to deny the truth or accuracy of , to disprove , to invalidate a theory ; 5) see also ܓܲܘܸܣ / ܡܲܓܸܢ / ܢܵܛܹܪ / ܚܲܡܹܐ / ܕܲܠܕܸܢ : to occult , to cut off from view , to overshadow , to conceal / to hide from view , sometimes followed by ܥܲܠ : to cover , to screen , to put out of sight , to hide , to cloak , to camouflage , to occult / to cut off from view , to prevent from being seen , to keep from sight by covering , to hide / to conceal , clouds , sky / sun ... : to obscure / to veil , tracks, passage ... : to cover / to confuse , to cover up , meaning of a message ... : to muddle / to confuse , to obfuscate , to encrypt (?) ; ܣܵܬܹܪ ܒܚܸܠܬܵܐ : to sheathe a sword ... ; 6) Bailis Shamun ; see also ܗܵܓܹܡ / ܥܵܛܹܐ : to overthrow / to destroy , to havoc / to wreak havoc on / to ravage , to lay waste , to devastate , to overthrow / to upset ; 7) transitive ; see also ܗܲܓܸܡ / ܣܲܚܸܦ / ܡܲܚܪܸܒ݂ : to sabotage , to screw up (?) / to fuck up (?) ; 8) transitive ; see also ܣܲܚܸܦ / ܬܵܠܹܚ / ܣܲܬܪܸܟ / ܚܲܠܚܸܠ / ܚܲܚܸܠ ; a fortress wall ... : to sap / to undermine , to operate against or pierce by a sap ;
French :1) voir aussi ܢܵܛܹܪ / ܟܲܢܸܦ / ܫܲܘܙܸܒ݂ : protéger / défendre , monter la garde / garder , préserver ; ܣܢܹܐܓ݂ܪܵܐ ܕܣܵܬܹܪ ܕܝܼܢܵܐ : un avocat de la défense ; ܣܵܬܹܪ ܟܘܼܪܗܵܢܵܐ : retomber malade / faire une rechute ; 2) voir aussi ܙܲܟܹܐ / ܙܲܕܸܩ / ܚܲܣܹܐ / ܣܲܢܓܸܪ / ܡܲܟܫܸܛ : faire valoir / justifier , défendre / maintenir le droit de ; 3) transitif ; voir aussi ܐܲܪܸܥ / ܡܲܟܸܣ / ܕܲܠܩܸܒ݂ : objecter contre / contester / désapprouver , réfuter une accusation ... / prouver le mal-fondé de quelque chose à l'aide d'un document légal, un témoignage ... , prouver le contraire / démentir , démontrer la fausseté d'une théorie ... , confondre un faux témoin ... , déclarer faux / s'inscrire à faux contre , s'opposer à , ne pas être d'accord avec quelque chose ... , protester contre , élever une objection contre / s'élever contre / condamner , trouver à redire à , aller à l'encontre de / contredire , résister à ; 4) transitif ; voir aussi ܡܲܟܸܣ / ܐܲܪܸܥ / ܙܲܝܸܦ / ܒܲܛܸܠ / ܡܲܣܒܸܬ : réfuter / démontrer la fausseté / l'erreur de , démentir / nier la véracité de , contredire , s'inscrire en faux par rapport à / infirmer l'hypothèse de / contrer l'argument selon lequel , disconvenir de , défaire l'idée, la théorie de ... ; 5) voir aussi ܓܲܘܸܣ / ܡܲܓܸܢ / ܢܵܛܹܪ / ܚܲܡܹܐ / ܕܲܠܕܸܢ : occulter , ôter de la vue , cacher / dissimuler , parfois suivi de ܥܲܠ : couvrir , recouvrir , masquer , protéger , préserver , cacher , mettre hors de vue , camoufler , occulter / dissimuler , empêcher d'être vu , occulter , cacher / dissimuler , celer , masquer / couvrir/ voiler , nuages, soleil / ciel ... : obscurcir , traces, passage ... : recouvrir , brouiller , sens d'un message ... : embrouiller / crypter (?) ; ܣܵܬܹܪ ܒܚܸܠܬܵܐ : remettre au fourreau / rengainer une épée ... ; 6) Bailis Shamun ; voir aussi ܗܵܓܹܡ / ܥܵܛܹܐ : dévaster , endommager gravement , ravager , détruire / écraser , renverser , mettre sens dessus-dessous , bouleverser , rendre chaotique / réduire à néant ; 7) transitif ; voir aussi ܗܲܓܸܡ / ܣܲܚܸܦ / ܡܲܚܪܸܒ݂ : saboter / faire des actions de sabotage sur , familier : foutre en l'air ; 8) transitif ; voir aussi ܣܲܚܸܦ / ܬܵܠܹܚ / ܣܲܬܪܸܟ / ܚܲܠܚܸܠ / ܚܲܚܸܠ : saper , approcher par une sape muraille ... / miner (?) , chercher à détruire ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܣܬܪ, ܣܹܬܵܪ, ܣܵܛܸܪ, ܣܬܘܿܪܵܐ, ܣܸܬܵܪܵܐ, ܣܸܬܪܵܐ, ܡܣܲܬܪܵܢܵܐ, ܡܣܲܬܪܵܢܘܼܬܵܐ, ܣܵܬܹܪ, ܡܣܲܬܪܵܐ, ܡܣܲܬܪܵܢܵܐ, ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܡܣܲܬܪܵܐ, ܣܵܬܸܪ, ܣܬܵܪܵܐ, ܣܲܬܪ̈ܵܝ ܩܲܒ݂ܪܵܐ, ܣܢܹܐܓ݂ܪܵܐ ܕܣܵܬܹܪ ܕܝܼܢܵܐ, ܣܲܬܸܪ, ܣܲܬܘܼܪܹܐ, ܣܵܬܹܪ ܟܘܼܪܗܵܢܵܐ, ܣܵܬܹܪ, ܣܬܵܪܵܐ, ܣܬܘܼܪܝܵܐ

See also : ܕܵܒ݂ܸܩ ܚܵܨܵܐ ܕ, ܟܲܢܸܦ, ܢܵܛܹܪ, ܕܲܠܕܸܢ, ܚܲܡܹܐ, ܣܵܚܸܦ, ܡܲܚܪܸܒ݂, ܗܲܓܸܡ, ܚܵܦܹܐ, ܓܲܢܸܙ, ܡܲܚܒܹ, ܚܲܫܟܸܢ, ܟܵܣܹܐ, ܛܲܫܹܐ, ܟܵܣܹܐ, ܟܣܵܝܵܐ, ܟܲܣܹܐ, ܟܲܣܘܼܝܹܐ, ܚܵܦܹܐ, ܚܦܵܝܵܐ, ܓܵܢܹܙ, ܓܢܵܙܵܐ, ܛܲܫܹܐ, ܛܲܫܘܼܝܹܐ, ܛܲܠܸܠ, ܛܲܠܘܼܠܹܐ

Source : Bailis Shamun