Eastern Syriac :ܦܲܪܙܸܠ
Western Syriac :ܦܰܪܙܶܠ
Root :ܦܪܙܠ
Eastern phonetic :' par zil
Category :verb
[Legal]
English :transitive ; see also ܟܲܒܸܠ / ܣܲܛܸܡ / ܦܲܟܸܪ / ܨܲܦܸܕ / ܦܲܪܟܸܠ : to shackle , to iron / to put to irons , to clap to irons , to chain / to fetter / to bind with shackles ;
French :transitif ; voir aussi ܟܲܒܸܠ / ܣܲܛܸܡ / ܦܲܟܸܪ / ܨܲܦܸܕ / ܦܲܪܟܸܠ : mettre aux fers / ferrer , entraver des pieds , enchaîner , maniller / mettre une manille à / mailler une chaîne ... (?) , accoupler une voiture / wagon à un train ... (?) , étalinguer une ancre ... (?) ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܦܪܙܠ, ܦܲܪܙܘܼܠܹܐ, ܦܪܸܙܠܵܐ, ܦܪܸܙܠܵܐ ܗܸܝܕܘܵܝܵܐ, ܦܲܪܙܠܵܝܵܐ, ܦܲܪܙܠܵܝܬܵܐ, ܚܵܫܹܠ ܦܲܪ̈ܙܠܹܐ, ܦܲܪܙܸܠ, ܦܲܪܙܠܵܐ

See also : ܟܲܒܸܠ, ܟܲܒܘܼܠܹܐ, ܣܲܛܸܡ, ܣܲܛܘܼܡܹܐ, ܦܲܟܸܪ, ܦܲܟܘܼܪܹܐ, ܨܲܦܸܕ, ܨܲܦܘܼܕܹܐ, ܦܲܪܟܸܠ, ܦܲܪܟܘܼܠܹܐ, ܟܲܒܸܠ, ܟܲܒܘܼܠܹܐ

Source : Bailis Shamun