Eastern Syriac :ܟܲܒܸܠ
Western Syriac :ܟܰܒܶܠ
Root :ܟܒܠ
Eastern phonetic :' ka bil
Category :verb
English :1) transitive ; see also ܚܲܒܸܠ / ܣܲܬܸܬ / ܐܵܣܹܪ / ܡܲܩܘܹܐ ; box, animal, climber ... : to rope / to bind with a rope , to tie up , to secure with a rope / to harness (?) , nautical, transport... : to stow , to lash up , space shuttle ... to anchor (?) , capturing an animal : to lasso (?) / to capture with a rope (?) ; 2) transitive ; see also ܣܲܛܸܡ / ܦܲܟܸܪ / ܨܲܦܸܕ / ܦܲܪܙܸܠ / ܦܲܪܟܸܠ : to shackle , to iron / to put to irons , to chain / to fetter / to bind with shackles ;
French :1) transitif ; voir aussi ܚܲܒܸܠ / ܣܲܬܸܬ / ܐܵܣܹܪ / ܡܲܩܘܹܐ ; boîte, animal, alpiniste ... : lier / attacher avec une corde , corder / encorder , sécuriser avec une corde / harnacher (?) , lier à un arbre ... , nautique, transports ... : arrimer , capture d'animal : prendre avec un lasso (?] / attraper avec une corde (?) ; 2) transitif ; voir aussi ܣܲܛܸܡ / ܦܲܟܸܪ / ܨܲܦܸܕ / ܦܲܪܙܸܠ / ܦܲܪܟܸܠ : mettre aux fers / ferrer , menotter / entraver des pieds ou des mains , enchaîner , maniller / mettre une manille à / mailler une chaîne ... (?) , accoupler une voiture / wagon à un train ... (?) , étalinguer une ancre ... (?) ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܟܒܠ, ܟܸܒ݂ܠܵܐ, ܟܵܒ݂ܘܿܠܬܵܐ, ܟܲܒܘܼܠܹܐ, ܟܸܒ݂ܠܵܐ

See also : ܚܲܒܸܠ, ܚܲܒܘܼܠܹܐ, ܣܲܬܸܬ, ܣܲܬܘܼܬܹܐ, ܐܵܣܹܪ, ܐܵܣܵܪܵܐ, ܡܲܩܘܹܐ, ܡܲܩܘܘܼܝܹܐ, ܣܲܛܸܡ, ܣܲܛܘܼܡܹܐ, ܦܲܟܸܪ, ܦܲܟܘܼܪܹܐ, ܨܲܦܸܕ, ܨܲܦܘܼܕܹܐ, ܦܲܪܙܸܠ, ܦܲܪܙܘܼܠܹܐ, ܦܲܪܟܸܠ, ܦܲܪܟܘܼܠܹܐ

Source : Bailis Shamun