Eastern Syriac :ܣܡܵܟ݂ܵܐ
Western Syriac :ܣܡܳܟ݂ܳܐ
Root :ܣܡܟ
Eastern phonetic :' sma: ḥa:
Category :verb
[Human → Sleep]
English :1) intransitive ; see also ܪܵܒܹܥ / ܣܵܡܹܟ݂ / ܐܲܓܸܣ / ܓܵܢܹܐ / ܫܵܟܹܒ݂ / ܕܵܡܹܟ݂ / ܝܵܪܹܟ݂ : to recline , to lie back , to lie down , to be lying / to lay down to sleep ... , head ... : to recline / to rest on something , to lean on ; 2) intransitive ; see also ܣܵܡܹܟ݂ / ܥܵܠܹܩ / ܬܵܠܹܐ ; decision ... on a condition or event ... : to rest / to depend , to cause to be firmly fixed / to hinge ; 3) transitive : to make to recline , to cause to lie down / to lie somedy ... down ; 4) to serve as a pillow for / to pillow ; 5) intransitive : to sit down at a table ... , to recline / to lie down on one's side , to rest on on's head on / as if on a pillow , to lay on one's head on / as if on a pillow / to pillow ; 6) see ܥܵܕܹܪ / ܣܵܡܹܟ݂ / ܡܲܥܡܸܕ / ܨܵܠܹܕ : to help , to rescue / to come to the rescue of , to back / to patronize / to come to support , to prop / to sustain / to strengthen ; 7) see also ܣܵܡܹܟ݂ / ܥܵܕܹܪ / ܥܲܫܸܢ / ܚܲܣܸܢ / ܥܲܙܸܙ / ܚܲܠܸܢ / ܡܲܩܘܹܐ / ܣܵܢܹܕ ; military ... : to reinforce , to strengthen , to provide additional assistance to / to support , to make stronger , to back up / to stand by ready to help ; 8) see also ܣܲܢܓܸܪ : to plead ; ܣܵܡܹܟ݂ ܒܒܹܝܬ ܕܝܼܢܵܐ : to plead ; 9) Bailis Shamun ; intransitive ; see also ܬܵܟܹܠ / ܣܵܡܹܟ݂ / ܣܵܒܹܪ / ܣܵܢܹܕ / ܗܲܡܸܢ ; followed by ܥܲܠ : "on / upon ..." : to reckon / to count on , to accept as certain , to place reliance in / on , to trust / to trust in , to rely on / to bank on , to have faith in / to swear by / to be confident of ; 10) intransitive ; see also ܐܲܫܸܪ / ܬܵܟܹܠ / ܣܵܡܹܟ݂ / ܗܲܝܡܸܢ / ܣܵܢܹܕ : to rely / to have confidence based on experience , to have no fear ; 11) intransitive ; see also ܣܵܡܹܟ݂ / ܬܵܠܹܐ / ܟܵܠܹܐ : to ride / to exist only if circumstances are met / to be contigent , to depend on parameters , to hinge on conditions ; 12) noun ; see also ܣܵܡܟܵܐ / ܟܲܢܵܐ / ܨܸܠܕܵܐ / ܥܵܕܪܐ : a support , a sponsor (?) ; ܒܹܝܬ ܣܡܵܟ݂ܵܐ : a club , a fellowship (?) , a brotherhood (?) / a fraternity (?) / a sorority (?) , a guild (?) , a corporation (?) ;
French :1) intransitif ; voir aussi ܪܵܒܹܥ / ܣܵܡܹܟ݂ / ܐܲܓܸܣ / ܓܵܢܹܐ / ܫܵܟܹܒ݂ / ܕܵܡܹܟ݂ / ܝܵܪܹܟ݂ : être allongé , reposer / être étendu / gésir , être couché , s'allonger / se coucher pour dormir ... , tête ... : reposer / être appuyé sur quelque chose ... , s'appuyer sur , se pencher sur / se reposer sur ; 2) intransitif ; voir aussi ܣܵܡܹܟ݂ / ܥܵܠܹܩ / ܬܵܠܹܐ ; d'une chose, d'un événement ... : reposer sur une condition ... / dépendre de ... , s'appuyer sur / être une condition sine qua non , décision, espoirs ... : dépendre ; 3) transitif : faire s'allonger , faire s'étendre / étendre quelqu'un ... , faire se coucher / coucher quelqu'un ; 4) servir d'oreiller à ; 5) intransitif : s'asseoir à une table ... , s'allonger sur le côté / être étendu sur le côté, le dos ... / être allongé / être couché , reposer sur / poser sa tête ... sur un oreiller , se reposer sur un oreiller / reposer sat tête sur ses bras , se faire un oreiller de ses bras , soutenir la tête ... comme avec un coussin , caler sa tête avec un coussin / se caler , s'installer confortablement / être confortablement installé ; 6) voir ܥܵܕܹܪ / ܣܵܡܹܟ݂ / ܡܲܥܡܸܕ / ܨܵܠܹܕ : aider , secourir / venir au secours de , soutenir / appuyer par son aide / protéger / parrainer , renforcer , maintenir à flot une industrie, un régime ... ; 7) voir aussi ܣܵܡܹܟ݂ / ܥܵܕܹܪ / ܥܲܫܸܢ / ܚܲܣܸܢ / ܥܲܙܸܙ / ܚܲܠܸܢ / ܡܲܩܘܹܐ / ܣܵܢܹܕ ; militaire ... : renforcer / soutenir , apporter son soutien à , rendre plus prononcé / appuyer / envoyer de l'aide à , épauler / se tenir aux côtés de ; 8) voir aussi ܣܲܢܓܸܪ : plaider ; ܣܵܡܹܟ݂ ܒܒܹܝܬ ܕܝܼܢܵܐ : plaider ; 9) Bailis Shamun ; intransitif ; voir aussi ܬܵܟܹܠ / ܣܵܡܹܟ݂ / ܣܵܒܹܪ / ܣܵܢܹܕ / ܗܲܡܸܢ ; suivi de ܥܲܠ : "sur, en ..." : compter sur quelqu'un ... / considérer comme certain , placer sa confiance sur ... , n'avoir aucun doute sur / avoir foi en / croire en ; 10) intransitif ; voir aussi ܐܲܫܸܪ / ܬܵܟܹܠ / ܣܵܡܹܟ݂ / ܗܲܝܡܸܢ / ܣܵܢܹܕ : avoir confiance / être confiant , n'avoir aucune crainte / être serein , n'avoir aucune anxiété ; 11) 5) intransitif ; voir aussi ܣܵܡܹܟ݂ / ܬܵܠܹܐ / ܟܵܠܹܐ : être dépendant / dépendre de circonstances à venir , reposer sur des paramètres ... , passer par des conditions ; 12) noun ; voir aussi ܣܵܡܟܵܐ / ܟܲܢܵܐ / ܨܸܠܕܵܐ / ܥܵܕܪܐ : un soutien , un appui , un mécène (?) ; ܒܹܝܬ ܣܡܵܟ݂ܵܐ : un club , une association / une confrérie , une guilde (?) / une corporation (?) ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܣܡܟ, ܡܲܣܡܸܟ݂, ܒܸܝܬ ܣܡܵܟ݂ܵܐ, ܡܲܣܡܲܟ݂ ܪܹܫܵܐ, ܣܵܡܸܟ݂, ܣܵܡܹܟ݂, ܣܵܡܹܟ, ܡܸܣܬܲܡܟ݂ܵܢܵܐ

See also : ܒܹܝ ܪܹܫܬܵܐ, ܒܹܝ ܪܹܫܵܐ, ܣܦܵܕܝܼܬܵܐ, ܐܸܣܵܕܵܐ, ܒܹܣܵܕܝܵܐ, ܒܣܵܕܝܼܵܬ݇ܐ, ܐܸܣܵܕܵܐ, ܒܹܣܕܵܘܵܬܹܐ, ܣܦܵܕܝܼܬܵܐ, ܐܲܓܸܣ, ܡܲܛܐܸܒ݂, ܡܲܛܐܘܼܒܹܐ, ܣܵܢܹܕ, ܣܢܵܕܵܐ, ܣܲܝܸܥ, ܣܲܝܘܼܥܹܐ, ܗܲܝܸܪ, ܗܲܝܘܼܪܹܐ, ܡܲܩܸܡ, ܡܲܩܘܼܡܹܐ, ܥܵܕܹܪ, ܥܕܵܪܵܐ, ܐܲܓܸܣ, ܐܲܓܘܼܣܹܐ, ܝܵܪܹܟ݂, ܝ݇ܪܵܟ݂ܵܐ, ܕܵܡܵܟ݂, ܕܡܵܟ݂ܵܐ, ܨܵܠܹܕ, ܨܠܵܕܵܐ, ܣܵܢܹܕ, ܣܢܵܕܵܐ, ܚܲܝܸܠ, ܚܲܝܘܼܠܹܐ, ܚܲܠܸܢ, ܚܲܠܘܼܢܹܐ, ܡܲܩܘܹܐ, ܡܲܩܘܘܼܝܹܐ, ܡܲܥܡܸܕ, ܡܲܥܡܘܼܕܹܐ

Source : Maclean, Bailis Shamun